Khoa Các chuyên khoa được thành lập vào tháng 04 năm 2010 với 11 bộ môn, sau 2 năm hoạt động đến tháng 5/2012, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách và phát triển thành khoa Răng Hàm Mặt. Hiện tại khoa có 13 bộ môn, phân tán trên diện rộng, bao gồm các bộ môn chuyên khoa hệ nội, hệ ngoại, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng.

Ban lãnh đạo khoa giai đoạn 2010 - 2012

1. Trưởng Khoa (từ 4/2010 - 4/2012)

- Họ và tên: TS. Hoàng Tiến Công

- Điện thoại: 0913 351 248

- Email: conghoangt60@gmail.com

2. Phó trưởng Khoa

    

    TS. Vũ Quang Dũng

- Điện thoại: 0912 912 239

- Email: vudungytn@yahoo.com

 

     

  PGS.TS. Trần Duy Ninh

- Điện thoại: 0915 080 823

- Email: ninhenttn@yahoo.com.vn

 

     

 PGS.TS. Nguyễn Quý Thái

- Điện thoại: 0913 313 147

- Email: ngquythai@gmail.com  

 

Ban lãnh đạo khoa giai đoạn từ 2012 đến 2018

1. Trưởng Khoa

   

PGS.TS. Nguyễn Quý Thái

- Điện thoại: 0913 313 147

- Email: ngquythai@gmail.com  

2. Phó trưởng Khoa

   

PGS.TS. Trần Duy Ninh

- Điện thoại: 0915.080.823

- Email:ninhenttn@yahoo.com.vn

TS. Nguyễn Khắc Hùng

- Điện thoại: 0912.044.369

- Email: hungent99@gmail.com

 BAN LÃNH ĐẠO KHOA TỪ 2019 - T7.2021

1. Phó trưởng phụ trách Khoa

- TS. Đàm Thị Bảo Hoa

- Điện thoại: 0979 654 428

- Email: baohoaydtn@gmail.com

BAN LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

PGS.TS Trần Văn Tuấn

 Email: tranvantuanyktn@gmail.com

TS. Đàm Thị Bảo Hoa       

Email: baohoaydtn@gmail.com

Trần Thị Kim Phượng

Email:phuonghong433tn@gmail.com