1. Trưởng Khoa

- Họ tên: PGS.TS Nguyễn Qúy Thái

- Điện thoại: 0913 313 147

- Email: ngquythai@gmail.com

2. Phó trưởng Khoa

- Họ tên: TS. Đàm Thị Bảo Hoa       

- Điện thoại: 0979 654 428

- Email: baohoaydtn@gmail.com