1. Trưởng Khoa: 

PGS.TS Trần Văn Tuấn

 Email: tranvantuanyktn@gmail.com

  

 2. Phó trưởng khoa- Bí thư chi bộ: 

TS. Đàm Thị Bảo Hoa       

Email: baohoaydtn@gmail.com

 3. Phó trưởng khoa - Chủ tịch CĐ Khoa:

Trần Thị Kim Phượng

Email:phuonghong433tn@gmail.com