* GIỚI THIỆU VỀ KHOA

        Do yêu cầu phát triển của nhà trường và xu hướng thống nhất về quản lý trường đại học theo mô hình 3 cấp hiện nay của Đại học Thái Nguyên, Khoa Các chuyên khoa - là một đơn vị của Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập tháng 4 năm 2010 với 11 bộ môn, bao gồm các Bộ môn Chuyên khoa hệ Nội, Chuyên khoa hệ Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh và Phục hồi chức năng.

        Sau 2 năm hoạt động đến tháng 5/2012, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách và phát triển thành Khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc nhà trường. Hiện tại Khoa Các Chuyên Khoa có 12 bộ môn.

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHOA CÁC CHUYÊN KHOA

1. Trưởng khoa  

- Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Qúy Thái      

- Điện thoại: 0913.313.147

- Email: ngquythai@gmail.com

2. Phó Trưởng khoa

2.1 TS. Đàm Bảo Hoa

- Điện thoại: 

- Email:

2.2 TS. Nguyễn Khắc Hùng

- Điện thoại: 0912.044.369

- Email: hungent99@gmail.com

3. Chuyên viên Văn phòng khoa:

- Họ tên: CN. Hoàng Minh Tuyến

- Điện thoại: 0988.999.210

- Email: khoacacchuyenkhoa@gmail.com

4. Chức năng:

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

 

5. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

- Giảng viên, cán bộ viên chức được quyền tham gia khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khác taị Bệnh viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

- Tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác của ngành ...

II. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. Bộ môn Y học cổ truyền:

1.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: Ths. Nguyễn Thị Minh Thúy

- Điện thoại: 0915.532.829

- Email: thuydongy@gmail.com

1.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện Thoại Email
1 Ths. Nguyễn Thị Minh Thúy 0915.532.829 thuydongy@gmail.com
2 BSCKII. Trương Thị Thu Hương 0912.002.595  
3 Ths. Nguyễn Thị Bích 01653.147.456 ngocbichdy@gmail.com
4 Ths. Hoàng Văn Thắng 0912.735.007  
5 Bs. Đào Thanh Hoa 01232.569.555 bsdhoa@gmail.com
6 Bs. Lê Thị Hải Yến 0976.344.924 le.yen2088@gmail.com

2. Bộ môn Da Liễu

2.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: PGS.TS. Nguyễn Qúy Thái

- Điện thoại: 0913.313.147

- Email: ngquythai@gmail.com

2.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 PGS.TS. Nguyễn Qúy Thái 0913.313.147 ngquythai@gmail.com
2 TS. Phạm Công Chính 0984.671.959 chinhdhytn@gmail.com
3 Ths. Phạm Thu Hiền 0989.341.318 hienhung18@gmail.com
4 Ths. Nguyễn Thị Thu Hoài 0989.732.416 hoaidltn@gmail.com
       

3. Bộ môn Lao và Bệnh phổi

3.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: PGS.TS Hoàng Hà

- Điện thoại: 0912.211.826

- Email: haykvn@gmail.com

3.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 PGS.TS Hoàng Hà 0912.211.826 haykvn@gmail.com
2 Ths. Nguyễn Trường Giang 0912.315.919  
3 Ths. Chu Thị Mão 0912.500.967 maobang62@gmail.com
4 Ths. Phương Thị Ngọc 0912.737.021 phuongngocyktn@gmail.com
5 Bs. Nguyễn Thị Lệ 0912.731.869 nguyenleytn@gmail.com
6 Bs. Hoàng Văn Lâm 01689.950.502 hoanglamytn@gmail.com

4. Bộ môn Tâm Thần

4.1. Trưởng Bộ môn:

- Họ tên: TS. Đàm Thị Bảo Hoa

- Điện thoại: 0979.654.428

- Email: baohoaydtn@gmail.com

4.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 TS. Đàm Thị Bảo Hoa 0979.654.428 baohoaydtn@gmail.com
2 Ths. Trịnh Quỳnh Giang 0987.783.801 trinhquynhgiang76@gmail.com
3 Bs. Nguyễn Đắc Vinh 01689.917.478 vinhydtn@gmail.com

5. Bộ môn Thần Kinh

5.1. Trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: Ths. Phạm Thị Kim Dung

               - Điện thoại: 0979.758.290

               - Email: kimdungyktn@yahoo.com

5.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện Thoại Email
1 Ths. Phạm Thị Kim Dung 0979.758.290 kimdungyktn@yahoo.com
2 Ths. Lê Thị Quyên 0902.165.456 quyen.ytk@gmail.com
3 Ths. Món Thị Uyên Hồng 0962.598.045 uyenhongtn@gmail.com
4 Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0987.273.484

nguyettkdhyd@gmail.com

6. Bộ môn Truyền Nhiễm

6.1. Trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: BSCK II. Dương Văn Thanh

               - Điện thoại: 0912.442.616

               - Email: thanh2619@gmail.com

6.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện Thoại Email
1 Bs CKII. Dương Văn Thanh 0912.442.616 thanh2619@gmail.com
2 Ths. Lê Thị Lựu 0975.818.099  
3 Ths. Lương Thị Quỳnh Nga 0987.244.931 luongngagangthep@gmail.com

7. Bộ môn Phục Hồi Chức Năng

7.1. Trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: TS.Nguyễn Phương Sinh

               - Điện thoại: 0916.986.836

               - Email: bmphcnytn@gmail.com

7.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ Tên Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Phương Sinh 0916.986.836 sinhnp.y@gmail.com
2 Ths. Trịnh Minh Phong 0983.220.177 minhphongphcn@gmail.com
3 Ths. Vũ Thị Tâm 01634.994.999 bstamphcn@gmail.com
4 Bs. Nguyễn Thị Thanh Thư  0974.822.466 nguyenthanhthu244@gmail.com

8. Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh

8.1. Trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: Ths. Hoàng Văn Tăng

               - Điện thoại: 0912.274.971

               - Email: 

8.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện Thoại Email
1 Ths. Hoàng Văn Tăng 0912.274.971  
2 TS. Nguyễn Trường Giang 0912.260.472 giangxq@gmail.com
3 Bs. Lê Anh Đức 0912.274.921 drductn@gmail.com
4 Ths. Nguyễn Văn Kiên 0978.553.761 kienbgdhy@gmail.com
5 Ths. Phạm Việt Hà 0983.111.087 drphamha@gmail.com
6 Bs. Nguyễn Thị Hoa 01689.976.135  

9. Bộ môn Mắt

9.1. Phó trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: Ths. Hoàng Thanh Nga

               - Điện thoại: 0974.330.696

               - Email: hoangngadhy@gmail.com

9.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện thoại Email
1 Ths. Hoàng Thanh Nga 0974.330.696 hoangngadhy@gmail.com
2 BSCK II. Ninh Sỹ Quỳnh 0912.065.889 nsquynhmtn@gmail.com
3 Ths. Vũ Thị Kim Liên 0914.656.289 vtklien2003@yahoo.com
4 TS. Vũ Quang Dũng 0912.912.239 vudung1957@gmail.com
5 Ths. Lương Thị Hải Hà 0983.177.636 haihamat@gmail.com
6 Ths. Nguyễn Thị Thanh Dung 0986.660.879 nguyendungytn@gmail.com

10. Bộ môn Tai Mũi Họng

10.1. Phó phụ trách bộ môn 

               - Họ tên: Ts. Nguyễn Công Hoàng

               - Điện thoại: 0913.394.495

               - Email: nguyenconghoang@gmail.com

10.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện thoại Email
1 TS Nguyễn Công Hoàng 0913.394.495 nguyenconghoang@gmail.com
2  PGS. TS Trần Duy Ninh  0915 080 823  ninhenttn@yahoo.com.vn
3 TS. Nguyễn Khắc Hùng 0912.044.369 hungent99@gmail.com
4 Ths. Nguyễn Lệ Thủy 0989.893.793 lethuyent@gmail.com
5 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Anh 01686.235.933 ngocanh86yktn@gmail.com
6 Ths. Nguyễn Toàn Thắng 0984.666.988 nguyenthangent@gmail.com
       

11. Bộ môn Y Học Gia Đình

11.1. Trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: Ths. Lương Thị Hương Loan

               - Điện thoại: 0919.353.128

               - Email: huongloanvn@yahoo.com

11.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện thoại Email
1 Ths. Lương Thị Hương Loan 0919.353.128 huongloanvn@yahoo.com
2 BS Nguyễn Thị Hiền 01692.264.210 hiennguyentn92tn@gmail.com
3 BS. Chu Thị Hương 0868.789.929 huongbsdktn@gmail.com

12. Bộ môn Gây Mê Hồi Sức

12.1. Phụ trách Bộ môn:

               - Họ tên: BSCKII. Nguyễn Văn Sửu

               - Điện thoại: 0912.478.973

               - Email: drsuu88@gmail.com

12.2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ tên Điện Thoại Email
1 BS CKII Nguyễn Văn Sửu 0912.478.973 drsuu88@gmail.com
       
2 Bs. Phạm Thị Lan 0987.092.920 drlanpham86@gmail.com
3 Bs. Lê Sáu Nguyên 0972.687.456 lesaunguyen@gmail.com
4 Bs. Nguyễn Thị Bạch Dương 01689.903.506

bachduongdhyd@gmail.com

13. Bộ môn Ung thư

13.1. Trưởng Bộ môn:

              - Họ và tên: Trần Bảo Ngọc

              - Điện thoại: 0912.232.902

              - Email: ngoctranbao72@gmail.com

 

Stt Họ và tên Điện thoại Email
1 Trần Bảo Ngọc 0912.232.902 ngoctranbao72@gmail.com
2 Trần Thị Kim Phượng 0912.867.711 phuonghong433tn@gmail.com
3 Hoàng Minh Cương 0984.662.766 cuong.uthu@gmail.com