Do yêu cầu phát triển của nhà trường và xu hướng thống nhất về quản lý trường Đại học theo mô hình 3 cấp hiện nay của Đại học Thái Nguyên, Khoa Các chuyên khoa - là một đơn vị của Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập tháng 4 năm 2010 với 11 Bộ môn, bao gồm các Bộ môn Chuyên khoa hệ Nội, Chuyên khoa hệ Ngoại, Chẩn đoán hình ảnh và Phục hồi chức năng.

     Sau 2 năm hoạt động đến tháng 5/2012, Bộ môn Răng Hàm Mặt được tách và phát triển thành Khoa Răng Hàm Mặt trực thuộc nhà trường. Hiện tại Khoa Các Chuyên Khoa có 13 Bộ môn.

I. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Khoa Các Chuyên Khoa

- Địa chỉ: tầng 6, nhà điều hành 11 tầng, trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083 840 559

- Website: cck.tump.edu.vn

- Email: khoacacchuyenkhoa@gmail.com

- Chuyên viên: Hoàng Minh Tuyến

- Số điện thoại: 0988.999.210

- Lãnh đạo khoa:

Trưởng Khoa: PGS.TS.Trần văn Tuấn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

- Quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và quản lý cơ sở vật chất trong Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý toàn diện học sinh, sinh viên trong khoa.

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức biên soạn chương trình, đề cương môn học, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bố trí thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

- Giảng viên, cán bộ viên chức được quyền tham gia khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ khác taị Bệnh viện Trường và các cơ sở thực hành của Trường theo quy định.

- Tham gia các công tác khác của nhà trường, công tác của ngành ...

II. CÁC BỘ MÔN TRỰC THUỘC KHOA

1. Bộ môn Y học cổ truyền

2. Bộ môn Da Liễu 

3. Bộ môn Lao và Bệnh phổi

4. Bộ môn Tâm Thần

5. Bộ môn Thần Kinh

6. Bộ môn Truyền Nhiễm

7. Bộ môn Phục Hồi Chức Năng

8. Bộ môn Chẩn Đoán Hình Ảnh

9. Bộ môn Mắt

10. Bộ môn Tai Mũi Họng

11. Bộ môn Y Học Gia Đình

12. Bộ môn Gây Mê Hồi Sức

13. Bộ môn Ung thư