1. Trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: Ths. Lương Thị Hương Loan

               - Điện thoại: 0919.353.128

               - Email: huongloanvn@yahoo.com

2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 Ths. Lương Thị Hương Loan 0919.353.128 huongloanvn@yahoo.com
2 Bs. Chu Thị Hương 01689.941.798 huongbsdktn@gmail.com
3 Bs. Nguyễn Thị Hiền 01692.264.210 nguyenthihien@tump.edu.vn