1. Trưởng Bộ môn

- PGS.TS Trần Bảo Ngọc

- Điện thoại: 0912.231.902

- Email: tranbaongoc72@gmail.com

2. Giáo vụ

- TS. Trần Thị Kim Phượng

- ĐT: 0912867711

- Email: phuonghong433tn@gmail.com

3. Giảng viên

- ThS. Hoàng Minh Cương

- ĐT: 0984662766

- Email: cuonguth@gmail.com