1. Trưởng Bộ môn

- PGS.TS Trần Bảo Ngọc

- Điện thoại: 0912.231.902

- Email: tranbaongoc72@gmail.com

2. Danh sách cán bộ Bộ môn

Họ và tên Điện thoại Email
1. PGS.TS. Trần Bảo Ngọc 0912231902 tranbaongoc72@gmail.com
2.TS. Trần Thị Kim Phượng 0912867711 phuonghong433tn@gmail.com
3. ThS. Hoàng Minh Cương 0984662766 cuonguth@gmail.com

4. BS. Hoàng Kim Dung

  dungk48g@gmail.com
5. BS. Nông Thanh Hà   nongthanhhayb@gmail.com