1. Trưởng Bộ môn:

               - Họ tên: BSCKII. Nguyễn Văn Sửu

               - Điện thoại: 0912.478.973

               - Email: drsuu88@gmail.com

2. Danh sách cán bộ Bộ môn:

TT Họ và tên Điện thoại Email
1 BSCKII.Nguyễn Văn Sửu 0912.478.973 drsuu88@gmail.com
2 Bs. Phạm Thị Lan 0987.092.920 drlanpham86@gmail.com
3 Bs. Nguyễn Thị Bạch Dương 01689.903.506 bachduongdhyd@gmail.com