1. Trưởng khoa

Họ và tên: PGS.TS. Nguyễn Qúy Thái

Điện thoại: 0913.313.147

Email: ngquythai@mail.com

2. Phó Trưởng khoa

 

Họ và tên: PGS.TS. Trần Duy Ninh

Điện thoại: 0915.080.823

Email: ninhenttn@yahoo.com

3. Phó Trưởng khoa

 

Họ và tên: TS. Nguyễn Khắc Hùng

Điện thoại: 0912.044.369

Email: hungent99@gmail.com